ALUGOD's hjemmeside

Velkommen til V. M. ALUGOD's hjemmeside

Vedtægter for V.M. Alugod

§ 1

Foreningens navn er: V.M. ALUGOD.

V.M. er en forkortelse af Værløse Motionsgang. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. Foreningen skal så vidt mulig være medlem af Dansk Idræts Forbund via Dansk Atletik Forbund

§ 2

Foreningen har til formål at skabe og fastholde interessen for gangsport i Furesø Kommune. Med dette for øje arrangeres motionsarrangementer. Foreningen arrangerer årligt flere store arrangementer.

§ 3

Som medlem kan optages enhver person, der ønsker at dyrke eller støtte gangsporten. Indmeldelse skal ske skriftligt på særlig indmeldelsesblanket.

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 4, maksimum 8 personer.

Formand og kasserer vælges på foreningens ordinære generalforsamling, jvf. § 5, mens øvrige hverv konstitueres på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Kun medlemmer med mindst 3 måneders medlemskab er valgbare. Bestyrelsen og suppleanter kan ikke være i andre gangforeningers bestyrelse.

Sekretærposten kan besættes uden for bestyrelsen.

§ 4a

Bestyrelsen er bemyndiget til:

- at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

- at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Opsparede reserver kan placeres i aktier, obligationer eller i investeringsforeninger, der investerer i obligationer.

Beslutninger om køb og salg af værdipapirer træffes af bestyrelsen.

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 5. januar - 15. februar efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelse til generalforsamlingen skal skriftligt meddeles tidligst 8 uger og senest 3 uger før afholdelsen. For at have adgang til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt jvf. § 7.

På generalforsamlingen skal følgende punkter være på dagsordenen:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Kassererens beretning

Fastsættelse af diverse gebyrer, herunder kontingentet

Indkomne forslag.

Disse skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Valg af bestyrelse.

Formanden samt den halve bestyrelse på lige årstal.

Kassereren samt den anden halve bestyrelse på ulige årstal. 2 suppleanter, revisor samt revisorsuppleant hvert år.

7. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hver husstand en stemme, forudsat husstanden har betalt kontingent, jvf. § 7. Alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemningerne skal være skriftlige, hvis 2 stemmeberettigede ønsker dette. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset frem-mødte medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, eller ved gyldig fuldmagt. Fuldmagten skal inden generalforsamlingen forevises dirigenten. Hver stemmeberettiget kan kun medbringe én fuldmagt.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller 25 % af medlemmerne ved skriftlig henvendelse har fremsat anmodning herom. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal minimum omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af sagen/sagerne, der ligger til grund for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling

3. Eventuelt.

§ 7

Regnskabsåret løber fra den 1.1 til den 31.12 (kalenderåret). Medlemskontingentet forfalder til betaling den 1.12 og skal være betalt senest den 31.12 samme år. Er kontingentet ikke rettidigt indbetalt, betragtes husstanden/medlemmet som udmeldt.

§ 8

Foreningens praktiske ledelse forestås af bestyrelsen, jvf. § 4. Bestyrelsen mødes, når det skønnes nødvendigt. Mødet indkaldes af formanden, der også skal indkalde til møde, hvis minimum 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis minimum halvdelen af denne er til stede.

Eventuelt nedsatte arbejdsudvalg er underlagt bestyrelsen. For økonomiske dispositioner over kr. 500,- kræves vedtagelse på et bestyrelsesmøde. Kassereren bør, hvis dette skønnes nødvendigt, tegne en kautionsforsikring.

Revisor, der er talmæssig revisor, har til enhver tid adgang til foreningens regnskaber.

§ 9

Det påhviler bestyrelsen at opretholde nær kontakt med idrætsorganisationer, politiet, Furesø Kommune samt andre organisationer af betydning for opfyldelse af formålsparagraffen. De enkelte medlemmer tilpligtes at vise foreningen loyalitet samt udvise korrekt opførsel.

§ 10

Såfremt et medlem forsynder sig mod foreningens vedtægter eller på anden måde volder foreningen skade, juridisk eller etisk, kan medlemmet ekskluderes. Beslutning herom træffes af bestyrelsen, men kan af den ekskluderede indankes for næstfølgende generalforsamling, hvor pågældende har ret til at være til stede under behandlingen af anken.

Generalforsamlingen træffer den endelige beslutning vedrørende eksklusionen. Indbetalt medlemskontingent refunderes ikke.

§ 11

Bestemmelse om ophævelse af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, hvortil der indkaldes med normalt varsel. Til vedtagelse af ophævelse kræves 5/6 majoritet. Ved ophævelse vil likvide midler tilfalde medlemmerne og fordeles efter bestyrelsens skøn. Ikke omsættelige aktiver tilfalder Dansk Atletikforbund.

Vedtaget på generalforsamlingen den 09. februar 2010

Vedtaget på generalforsamlingen den 09. februar 2016

Ovenstående vedtægter erstatter de for V.M. ALUGOD vedtagne love af 09.februar 2010

VEDTÆGTER

FOR

VÆRLØSE MOTIONSGANG

Velkommen til V. M. ALUGOD's hjemmeside

Nyeste kommentarer

13.12 | 15:21

Jeg og min mand er interesseret i motionsgang bl.a Har fået Jer ...

25.04 | 21:10

Hej med jer! Jeg er samler af march medaljer og vil gerne vide hvor mange ...

22.02 | 10:03

Sky Loans Firm δάνειο, δίνουμε δάνεια με επιτόκιο 0f 3%. Καλημέρ...

22.02 | 01:28

Gud, jeg har nettopp fått EUR 60 000 lånet mitt fra {publicltdcompa...